Blogs

Pensioenverdeling bij scheiding

Bij echtscheiding kan er recht bestaan op pensioenverdeling. Dit houdt in dat de partners over en weer recht hebben op de helft van de tijdens huwelijk door de andere partner opgebouwde ouderdomspensioenaanspraken. Deze regeling geldt ook bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Bij de beëindiging van een samenlevingsverband worden de pensioenen alleen verevend wanneer dat bepaald is in het pensioenreglement van het pensioenfonds of in het samenlevingscontract. Als in het samenlevingscontract pensioenverevening is afgesproken, dan moet het pensioenfonds daarvan bij het afsluiten van het contract op de hoogte worden gesteld.

Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld. Op deze wet bestaat om verschillende redenen kritiek. Daarom komt er een nieuwe wet: de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding. Deze wet zou ingaan op 1 juli 2022, maar de invoering is uitgesteld.
De reden voor dit uitstel is, dat er een wijziging van het gehele pensioenstelsel op stapel staat. Daarvoor is op 30 maart jl. een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Vanwege deze (grote) wijziging is besloten de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding op te schuiven naar 2027.

De huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

Onder de huidige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding is de hoofdregel dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, tussen ex-echtgenoten wordt verdeeld, ook wel verevening genoemd. Ex- echtgenoten zijn vrij om andere afspraken te maken. Zo kunnen zij kiezen voor verevening in een andere verhouding, kunnen zij afzien van het door de andere echtgenoot opgebouwde ouderdomspensioen of kunnen zij kiezen voor conversie, als de pensioenuitvoerder daaraan meewerkt. Binnen twee jaar na echtscheiding moet aan de pensioenuitvoerders worden doorgegeven dat sprake is van een scheiding en dat aanspraak wordt gemaakt op pensioenverevening of dat wordt afgeweken van de standaardregel.

Wat is conversie?

Wat betekent conversie? Letterlijk betekent het “omzetting”. Conversie van pensioenen betekent dat een deel van het ouderdomspensioen van de ene ex-echtgenoot samen met het nabestaandenpensioen (“bijzonder partnerpensioen” genaamd) definitief wordt omgezet in een eigen ouderdomspensioen voor de andere ex-echtgenoot. Daardoor wordt de pensioenband tussen ex-echtgenoten verbroken. Voor de uitkering van ouderdomspensioen ben je na conversie dus niet meer afhankelijk van het moment waarop je ex-echtgenoot met pensioen gaat. Conversie kan nadelig zijn omdat bij overlijden van een voormalig partner geen recht op het afgestane deel van het nabestaandenpensioen meer bestaat. Omdat definitief afstand wordt gedaan van een deel van het ouderdomspensioen, kan dit bij overlijden van een ex-echtgenoot niet terugkomen bij degene die dit heeft opgebouwd.

Nieuwe wet in 2027

Op de huidige wet waarbij verevening de hoofdregel is, bestaat kritiek. Men vindt standaardverevening niet van deze tijd, er zijn geen uniforme rekenregels, men vindt het bijvoorbeeld bezwaarlijk om binnen twee jaar na echtscheiding de pensioenuitvoerders te moeten informeren. Naar verwachting wordt de huidige wet in 2027 gewijzigd naar de zogenaamde Wet Pensioenverdeling bij Scheiding.

Wat verandert er in de nieuwe wet?

Conversie wordt de standaardregel. De helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde bijzonder partnerpensioen (nabestaandenpensioen) wordt samengevoegd met de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen. Bijzonder partnerpensioen waarop aanspraak kan worden gemaakt, wordt onder de nieuwe wet dus beperkt tot de helft van hetgeen in de huwelijkse periode is opgebouwd. De conversie wordt automatisch verwerkt. Het is onder de nieuwe wet dus niet meer nodig om nog een echtscheidingsformulier in te sturen naar de pensioenuitvoerder. De mogelijkheid van verevening vervalt.Het uitgangspunt verandert dus, maar ook onder de nieuwe wet is het mogelijk om in overleg afwijkende afspraken te maken. Willen jullie samen afwijken van de nieuwe standaardregel? Dan moet je dat in principe binnen zes maanden na inschrijving van de echtscheiding aan de pensioenuitvoerder doorgeven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de verdelingsgerechtigde verzoekt om het bijzonder partnerpensioen niet te converteren, zodat die aanspraak in stand wordt gehouden. Ook kan worden afgezien van conversie zodat ieder de door hem / haar opgebouwde pensioenen behoudt, of is een afwijkende verdelingsperiode of afwijkend verdelingspercentage mogelijk.