Blogs

Stappenplan verkoop echtelijke woning

Het Gerechtshof Den Haag heeft in 2018 een stappenplan gegeven voor het toedelen van de woning na echtscheiding. Een stappenplan dat nog steeds actueel is.

Gerechtshof Den Haag 21-02-2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:677

Partijen zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Daarnaast bestaat tussen hen een eenvoudige gemeenschap: de woning.

Het hof oordeelt dat de man de woning krijgt toebedeeld voor de actuele waarde ten tijde van de verdeling, welke waarde moet worden vastgesteld als volgt.

  1. Partijen dienen binnen zes weken na de datum van deze beschikking een taxateur aan te wijzen, hetzij één gemeenschappelijke taxateur, hetzij ieder één taxateur die dan gezamenlijk een derde taxateur aanwijzen. De taxateur, zal de woning bindend taxeren tegen de actuele waarde in het economisch verkeer. Onder de waarde in het economisch verkeer verstaat het hof ‘de prijs die bij aanbieding ten verkoop op de voor de woning meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meestbiedende gegadigde zou zijn besteed’. De taxatie dient plaats te vinden in aanwezigheid van beide partijen. De kosten van de taxatie komen voor rekening van beide partijen, ieder voor de helft.
  2. De toedeling aan de man vindt plaats onder voorwaarde dat binnen drie maanden, nadat de voormelde taxatie van de woning heeft plaatsgevonden, duidelijk is dat de man de overname van het aandeel van de vrouw in de woning kan financieren en dat de vrouw kan worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid uit hoofde van de hypothecaire geldlening. De levering van de woning aan de man dient in dat geval binnen een maand, nadat de man de vrouw (binnen genoemde termijn van drie maanden) heeft bericht dat hij de woning kan overnemen, plaats te vinden.
  3. De vrouw draagt haar aandeel over aan de man. Indien de woning aan een derde zou worden overgedragen, zouden de kosten van het notariële transport door de derde worden gedragen. Het hof acht het in dat licht bezien redelijk dat de kosten van het notariële transport, in het geval de woning aan de man wordt toegedeeld, voor rekening van de man komen.
  4. Voor het geval toedeling aan de man van de woning onder ontslag van de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet binnen drie maanden nadat de taxatie van de voormalige echtelijke woning heeft plaatsgevonden, gerealiseerd zal zijn, dient de woning zo spoedig mogelijk verkocht en geleverd dient te worden aan een derde.
  5. De verkoopopbrengst na aflossing van de resterende hypothecaire geldlening en de betaling van de kosten van verkoop en overdracht wordt tussen partijen wordt verdeeld, of een eventuele restantschuld wordt door partijen gelijkelijk gedragen.
  6. Voormelde verkoop dient te geschieden binnen vier weken nadat de termijn voor notariële overdracht van het aandeel van de vrouw in de woning aan de man is verstreken, door middel van een opdracht aan de taxateur/makelaar die de bindende taxatie heeft verricht. Ieder van partijen is gehouden deze makelaar daartoe opdracht te geven.
  7. Partijen zullen in overleg met deze makelaar de vraagprijs, gebaseerd op de onroerendgoedmarkt ter plaatse en de kwaliteit van de woning, bepalen. Indien partijen niet binnen twee weken na de opdrachtverlening erin slagen om gezamenlijk de vraagprijs te bepalen dan zal de makelaar de woning te koop aanbieden tegen een bindende marktconforme vraagprijs.
  8. Partijen zullen in overleg met de makelaar de verkoopovereenkomst aangaan met degene die de hoogste prijs biedt indien en voor zover die prijs volgens beide partijen, gezien de onroerendgoedmarkt ter plaatse en de kwaliteit van de woning, de best mogelijke prijs is. In het geval partijen het niet eens kunnen worden over de vraag of een aanbod de best mogelijke prijs is, dan zal de makelaar die naar beste weten en kunnen bindend bepalen.
  9. Iedere partij is bij overdracht van de woning aan een derde gehouden de helft van de kosten van de taxateur/makelaar, de notaris en de overige kosten ter zake van de verkoop en levering te dragen.